Sportovní kynologie – přehled zkoušek

V České republice lze skládat zkoušky dle národního a mezinárodního zkušebního řádu (dále jen NZŘ a MZŘ), které můžeme rozdělit na zkoušky základní, všestranné a speciální. V následujícím článku se vám pokusíme přiblížit, co která zkouška obnáší a jak se od sebe liší.

Na úvod uvádíme názvy zkoušek, jejich zkratky a označení jednotlivých oddílů:

Zkoušky dle NZŘ

 • Zkouška základní ovladatelnosti – ZZO
 • Zkouška poslušnosti 1. – 3. stupně – ZZO 1 – 3
 • Zkouška základního minima – ZM
 • Zkouška všestranného výcviku 1. – 3. stupně – ZVV 1 – 3
 • Zkouška psa stopaře 1. – 2. stupně – ZPS 1 – 2
 • Zkouška psa obranáře 1. – 2. stupně – ZPO 1 – 2
 • Zkouška základního minima malých plemen – ZMMP
 • Zkouška psa malých plemen 1. – 3. stupně – ZMP 1 – 3
 • Zkouška psa malých plemen – obranáře – ZMPO

Zkoušky dle MZŘ

 • Zkouška doprovodného psa – BH
 • Zkouška chovné způsobilosti – IPO ZTP
 • Mezinárodní zkouška pro pracovní psy – předzkouška – IPO-VO
 • Mezinárodní zkouška pro pracovní psy 1. – 3. stupně – IPO 1 – 3
 • Zkouška stopařská 1. – 3. stupně – FPr 1 – 3
 • Zkouška psa stopaře 1. – 2. stupně – FH 1 – 2
 • Mezinárodní stopařská zkouška – IPO FH
 • Zkouška vyhledávací 1. – 3. stupně – StPr 1 – 3
 • Zkouška pracovní upotřebitelnosti 1. – 3. stupně – APr 1 – 3
 • Zkouška poslušnosti 1. – 3. stupně – UPr 1 – 3
 • Zkouška obranářská 1. – 3. stupně – SPr 1 – 3

Označení oddílů

A – stopa
B – poslušnost
C – obrana
D – speciální cviky

Ve zkušebních řádech naleznete ke každé zkoušce přesný soupis cviků a jak mají dané cviky vypadat. Také je důležité se seznámit s povelovou technikou, která je přesně dána, v určitých stupních zkoušek lze používat posunkové i zvukové povely, v některých pouze jeden z uvedených způsobů. Znalost zkušebního řádu patří mezi povinnosti psovoda, řády je možné stáhnout si on-line.

A nyní se pojďme podívat na jednotlivé zkoušky.

Začneme od zkoušek základních, které slouží jako nejnižší ověření výcvikových schopností psa.

Složení zkoušek ZM, ZMMP a ZZO není vstupní podmínkou ke splnění zkoušek jiných, oproti tomu splnění zkoušky BH je nutné pro skládání všech dalších zkoušek dle MZŘ. První zkoušku, kterou lze splnit je zkouška ZZO a to již ve věku 10 měsíců (zkoušku BH až od 15 měsíců) a skládá se z poslušnosti a speciálních cviků.

Cviky poslušnosti jsou: přivolání psa, ovladatelnost psa na vodítku, sedni – lehni, za pochodu odložení vleže, aport volný, odložení psa. Speciální cviky prověří psa v přivolání za ztížených podmínek, chování psa ve skupině osob, chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě.

Na zkoušku ZZO nově navazují zkoušky ZZO 1 – 3, které jsou shodné s oddílem B dle ZVV 1 – 3 (viz. níže). Obdobou v MZŘ jsou zkoušky UPr 1 – 3, které jsou shodné s oddílem B dle IPO 1 – 3 (viz. níže). Základní a především vstupní zkouškou pro MZŘ je zkouška BH, cviky poslušnosti se od zkoušky ZZO mírně liší, psa je potřeba připravit na ovladatelnost na vodítku i bez něj, odložení vsedě, odložení vleže s přivoláním, dlouhodobé odložení. Jedním z hlavních rozdílů je také to, že u všech zkoušek dle NZŘ velí rozhodčí, kdy máte který cvik vykonat, kdy provést při chůzi obrat, změnit tempo atd. MZŘ udává přesná schémata, dle kterých je zkouška „odchozena“. Speciální cviky zkoušky BH se provádějí mimo cvičiště, aby psa prověřili v chování v dopravním ruchu, ve skupince osob, k cyklistům, k běžcům a bruslařům, k jiným psům a to i v případě, že je pes krátkodobě uvázán a ponechán o samotě.
Všestranné zkoušky již obsahují všechny 3 základní oddíly.

Oddíl A – stopa

Nejnižší všestrannou zkouškou je zkouška ZM, stopa je vlastní, 150 kroků dlouhá, 15 minut stará, s jedním lomem a jedním předmětem ukončujícím stopu. U dalších zkoušek se prodlužuje délka, stáří, zvyšuje se počet lomů a předmětů. Od stupně 2 je stopa našlapána takzvaným kladečem a pes musí sledovat pach cizí osoby. Stejně tak v MZŘ je cizí stopa od stupně 2, od NZŘ se stopy jednotlivých zkoušek opět liší délkou, stářím, počtem lomů a předmětů.

Oddíl B – poslušnost

Mezi základní cviky patří přivolání, ovladatelnost na vodítku, polohy sedni-lehni-vstaň na vodítku, aport a odložení. V dalších zkouškách jsou cviky v různých ztížených podobách a přidány cviky další. V ZVV 1 odložení za pochodu vleže, štěkání, překonání překážek (skok vysoký, skok šplhem, kladina nízká). Do ZVV 2 je přidáno ještě plížení a vyslání psa, v ZVV 3 jsou těžší varianty již zmiňovaných cviků. Zkoušky IPO obsahují cviky podobné, vždy je potřeba nahlédnout do zkušebního řádu na požadovaný způsob provedení.

Oddíl C – obrana

Obrana začíná průzkumem terénu, tedy obíháním maket, které jsou rozmístěné vlevo i vpravo na okrajích cvičební plochy. Nalezeného pomocníka – figuranta musí pes označit vyštěkáním. Mezi další cviky obrany patří ochrana psovoda, zadržení a hodnotí se mimo jiné také odolnost psa. Zkouška ZVV 1 je rozšířena o zajištění figuranta (prohlídka, výslech) a ovladatelnost, tedy pouštění. V dalším stupni musí pes zvládnout také doprovod a v nejvyšší zkoušce i hlídání pomocníka. Pokud se rozhodnete pro zkoušky dle MZŘ, připravte se na doprovod již od nejnižších stupňů zkoušek.

Pokud nějaký z oddílů nevyhovuje vám či vašemu psovi, je možné rozhodnout se pro zkoušky specializované pouze na jeden či dva oddíly.

Stopařské speciály

Zkoušky dle NZŘ obsahují vždy i oddíl B a to dle ZVV 1 u ZPS 1 a ZVV 3 u zkoušky ZPS 2. V oddílu A se začíná již na cizí stopě, v druhém stupni je pes prověřen na dvou různých stopách z nichž jedna vede přes cestu a druhá je překřížena jiným pachem. Stopy se liší délkou, stářím, počtem a úhlem lomů, předměty jsou na stopě vždy dva, z nichž jeden stopu ukončuje. Zkoušky FPr 1 – 3 jsou shodné s oddílem A dle zkoušek IPO 1 – 3. Stopy ve zkouškách FH 1 a FH 2 jsou náročnější než stopa dle IPO 3 a jsou překřížené cizím pachem. Zkouška IPO FH se skládá ze dvou stop, které jsou delší než FH 1 a 2. Od všech ostatních se liší zkouška StPr, ve které pes nesleduje předem našlapanou dráhu, ale vyhledává předměty v prostoru. Jednotlivé stupně se liší velikostí prohledávané plochy, rozmístěním předmětů, jejich počtem a tím, zda je předmět napachován psovodem či cizí osobou.

Obranářské speciály

Ve zkouškách ZPO je opět nutné předvést psa i v oddílu B a to dle ZVV 1 u ZPO 1 a ZVV 3 u ZPO 2. Na rozdíl od všestranných zkoušek probíhá vyhledání pomocníka v přírodním terénu a v druhém stupni jsou pomocníci přítomni dva. Zkouška SPr se řídí vždy oddílem C dle IPO 1 – 3. U zkoušky APr je pes prověřen i v oddílu B, oba oddíly se řídí zkouškou IPO 1 – 3.

Zkoušky sportovní kynologie jsou fyzicky i psychicky náročné a pro menší psy mnohdy i nezvládnutelné, NZŘ však obsahuje i zkoušky pro malá plemena, tedy psy do kohoutkové výšky 45 cm. Základní zkouška ZMMP obsahuje oddíly A a B shodné se zkouškou ZM a oddíl C je nahrazen oddílem D, který obsahuje rozlišování předmětů psovoda, vyhledání předmětu psovoda a vyhledání ztraceného předmětu psovoda. U zkoušek ZMP 1 – 3 se oddíly A a B cvičí dle zkoušek ZVV 1 – 3. K oddílu D je oproti zkoušce ZMMP přidán cvik vyhledání osoby a ostatní cviky jsou ztížené napachováním cizí osobou, případně rozlišováním osob místo předmětů. Pro malé trhače je připravena i zkouška ZMPO, která se skládá z poslušnosti dle ZVV 1 s úpravami podle ZMP 1 a ze speciálních cviků vyhledání, vyštěkání, zajištění a doprovod figuranta, napadení psovoda a hlídání předmětu.

Pokud máte chuť se pustit do skládání zkoušek, přeji hodně trpělivosti při studiu zkušebních řádů, hodně radosti při výcviku vašeho psa a hlavně hodně štěstí, při samotných zkouškách.